วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เข้าใจถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่าง ๆเกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น มีความอดทนอดกลั้น ยอมรับในความแตกต่างและมีคุณธรรม สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก

 1.                                                     เนื้อหารายวิชาโดยสังเขป


 • พุทธประวัติ และชาดก
 • ภูมิปัญญาไทย
 • ภูมิศาสตร์และท้องถิ่น
 • มนุษย์กับสังคม
 • ลักษณะทางกายภาพเชิงภูมิศาสตร์
 • วันสำคัญ
 • ศาสนาอื่นๆ
 • หลักธรรม จริยธรรมและการทำความดี
 • องค์กรและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
 • องค์กรและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • เครื่องมือทางประวัติศาสตร์
 • เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
 • เวลา และการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
 • เศรษฐศาสตร์และระบบเศรษฐกิจ
 • แรงงงานและปัญหาเศรษฐกิจ
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s